Adatvédelmi nyilatkozat

I. Általános tájékoztatás

Az Ön személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők,
(i) ha ahhoz Ön - az érintett - hozzájárul, vagy

(ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
18 éven aluli személyek nem iratkozhatnak fel a Dajar Kft. hírlevelére, nem hozhatnak létre fiókot és promócióiban vagy más adatkezeléssel járó a Dajar Kft.-hez köthető tevékenységben. A Dajar Kft. mindent megtesz, hogy kiszűrje a 18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az érintett (Ön) írásban kérelmezheti az adatkezelőnél (Dajar Kft.)
(i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

(ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint

(iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Dajar Kft. minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magába foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. Az érintett – Ön - kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintett – Ön - felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.
Az érintett (Ön) írásbeli kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

II. Adatkezelési összefoglaló

A jelen pontban lévő összefoglaló célja, hogy a www.dajar.hu honlapon történő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és a teljes Szabályzatot kivonatos formájában jelenítse meg a könnyebb átláthatóság érdekében készült. Kérjük, olvassa el az egyes adatkezelésekre vonatkozó teljes tájékoztatást, amelyeket a 2. ponttól talál meg.

 

Dajar Kft. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A Dajar Kft. termékeivel kapcsolatos információk, nyereményjátékok, akciókról és promóciókról való tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törléséig, hírlevélről történő leiratkozásáig.

Adatkezelő: Dajar Kft.

Adatfeldolgozó: Dajar Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.)

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-121372/2017

 

Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés
A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépe a merevlemezén tárol. Céljuk és működésük alapján a www.dajar.hu oldalon használt cookie-k a következők (1) Google Analytics, (2) Google AdWords, (3) Google DoubleClick, (4) Facebook pixel a következő kategóriákba sorolhatók:

(i) feltétlenül szükséges cookie-k;

(ii) marketing és analitikával kapcsolatos cookie-k

Az adatkezelés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését, ezen kívül személyes ajánlatokat biztosítson a cookie-kat elfogadó személyek számára. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig.

Ön saját számítógépéről bármikor jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás módja a különböző böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van rá lehetőség.

 

Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel és webshopos rendelés során
Amennyiben Ön a Dajar.hu ügyfélszolgálatán keresztül kapcsolatot vesz fel a Dajar Kft.-vel amely során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban (jelen nyilatkozat) foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Dajar Kft., mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai: vezeték- és keresztnév, email cím, szállítási és/vagy szállítási cím: irányítószám, helység, utca, házszám, telefonszám lentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek a Dajar Kft. által. 

A checkbox bejelölésével, az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel (telefonon, Facebook üzenetben vagy e-mailen) esetén Ön kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait kapcsolat felvételi célból a Dajar Kft. tárolja, illetve folyamatosan felhasználja, tehát a megadott elérhetőségen üzenetet küldjön az érintettnek (Önnek), 

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart.

Az érintett (Ön) tudatában van a jelen szabályzat és az Infotv. 14.§. és 15.§ foglalt jogaival, így annak is, hogy kérelmezheti a Dajar Kft.-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a Dajar Kft. címén e-mailben az ugyfelszolgalat@dajar.hu e-mail címen és postai úton a következő levelezési címen: 1106 Budapest, Jászberényi út 45., mindkét esetben a saját levelezési cím megadásával. 

Az adatkezelés célja: A Dajar Kft.-vel való kapcsolatfelvétel, online rendelés leadása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. 

Adatkezelő: Dajar Kft.

 

 


2. Adatkezelő

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében az adatkezelő:

Dajar Kft. 

Székhely: 1106. Budapest, Jászberényi út 45.

Cégjegyzékszám: 01 09 684701

Adószám: 11947794-2-42

Telefonszám: 1/433-54-00

E-mail cím: ugyfelszolgalat@dajar.hu

a továbbiakban: Adatkezelő.

A www.dajar.hu honlap (a továbbiakban: “honlap” vagy „honlapunk”) látogatói (a továbbiakban: „Felhasználó”„Felhasználók” vagy „Ön”) által megadott adatok kezelője a honlapot üzemeltető Dajar Kft..

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Jelen Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint érintettet a személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, feldolgozásáról és tárolásáról (továbbiakban együtt: Felhasználás). Az Infotv. alapján a személyes adatainak felhasználása elleni tiltakozással kapcsolatos további információt itt találja.

A Dajar Kft. adatkezeléseivel kapcsolatos szabályok folyamatosan elérhetők jelen Adatvédelmi Szabályzat oldalon. A Dajar Kft. fenntartja magának a jogot a Szabályzatban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti az érintetteket. 

A Dajar Kft. törekszik a minél teljesebb tájékoztatásra, így amennyiben Önnek/ Felhasználóknak/ Játékosoknak a Szabályzattal kapcsolatosan kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

A Dajar Kft. fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja, valamint elősegíti az információs önrendelkezési joguknak a gyakorlását. A Dajar Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A Dajar Kft. megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéssel védi az adatok biztonságát. 

A Dajar Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) ;
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

3. A Dajar Kft. által végzett személyes adatok gyűjtésének és kezelésének a köre

A személyes adatok olyan információ, amely Önt azonosítja, mint például név, email cím, szállítási és számlázási cím. A Dajar Kft. nem gyűjt személyes adatokat Öntől kivéve, ha Ön ezeket kifejezetten megadta (hírlevélre való feliratkozás, hűségkártya igénylés, nyereményjátékban való részvétel, termék rendelése vagy információkérés) és az adatkezeléshez hozzájárult.

Kizárólag az Ön hozzájárulásának megfelelően - figyelemmel a terjedelmére és időbeli korlátozásra – történik az Ön személyes adatainak a tárolása, Felhasználása vagy továbbítása és csak olyan mértékben amennyiben az szükséges, például annak érdekében, hogy válaszoljunk a kérdéseire, teljesítsük a kéréseit vagy tájékoztassuk a nyereményjátékok eredményéről.

Ennek érdekében a Dajar Kft.-nek szüksége lehet arra, hogy a személyes adatait továbbítsa más cégeknek további adatfeldolgozás céljából. Szolgáltatók igénybevételére például termékek kiszállítása, reklámanyagok terjesztése vagy nyereményjátékok során kerülhet sor. A Dajar Kft. elvárja hogy ezen külsős szolgáltatók olyan adatfeldolgozási szabályzatot fogadjanak el amely megfelel az instrukcióinknak és összhangban vannak a jelen Szabályzattal. 

Az érintett (Ön) személyes adatainak bármilyen más továbbítása, mint például az érintett belépési adatainak weboldalainkról valamely harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra, amilyen például a Facebook vagy a Twitter, kizárólag az érintett (Ön) kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történhet. A Dajar Kft. garantálja, hogy nem értékesít, ill. ad kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

 


Hírlevél

A Hírlevél híreket, ajánlatokat és más információt tartalmaz a Dajar Kft.-ről, és a termékeiről. A Hírlevélben személyre szabott reklámokat kap a termékekről és szolgáltatásokról illetve ajánlatot, hogy vegyen részt olyan kampányokban, mint nyereménysorsolás vagy termékakció.

A Hírlevélre történő regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott összeállítást készítsünk Önnek Hírlevélben a hírekből, ajánlatokból és más információkból és megküldjük Önnek, ehhez értékeljük a vásárlási és klikkelési szokásait a honlapon annak érdekében, hogy olyan hírlevelet állítsunk össze, ami az Ön feltételeinek megfelel és érdekli Önt. Az Ön adatai továbbá mentésre és piackutatási, valamint promóciós célra is felhasználásra kerülnek. Ezen célból kizárólag e-mailben fogjuk felvenni Önnel a kapcsolatot. Továbbá az Ön adatait arra is felhasználjuk, hogy a honlapjaink hatékonyságát értékeljük és javítsuk. 

Amennyiben a továbbiakban nem kívánja, hogy hírlevelet küldjünk, az Ön részére bármikor kérheti (opt-out) ennek a felfüggesztését és leiratkozhat róla. A leiratkozáshoz kérjük klikkeljen a linkre ami minden hírlevélben szerepel vagy a profiljában jelezze ezt, illetve küldhet nekünk egy e-mailt amiben visszavonja a hírlevél küldéshez való hozzájárulását.

Amennyiben szeretne Dajar Hírlevelet kapni, kérjük a fenti tájékoztatás elolvasása után adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit az alábbi mintanyilatkozat elfogadásával tehet meg:

„A tájékoztatást megértettem, a Nyilatkozatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy Dajar Kft. a megadott személyes adataimat a Nyilatkozatban meghatározottak szerint a Dajar Hírlevél küldése céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.”

 


Személyre szabott online hirdetések

A Dajar Kft. a cookie-k és az emailcímek segítségével adatokat gyűjt a felhasználók weboldali viselkedéséről azzal a céllal, hogy még személyre szabottabb hirdetéseket és ajánlatokat biztosítson a felhasználók számára. Amennyiben ezeket nem kívánja a jövőben kapni, úgy az adatok felhasználásáról dönthet az alábbi linkre kattintva. 

 

 


4. Adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott személyes adatokat csak addig tároljuk ameddig az az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez hozzájárulását adta vagy jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk.

Amennyiben kifejezett hozzájárulását adta, hogy felhasználhatjuk a személyes adatait promóciós célokra (például Hírlevélre feliratkozás) akkor a személyes adatait addig kezeljük, amíg a hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

 

 


5. Korlátozott adatátadás - Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A kérésének teljesítése során szükséges lehet, hogy a Dajar Kft. átadja a személyes adatait más a külsős szolgáltatóhoz, amelyek esetlegesen olyan európai országokban honosak, amelyek az EU kívül esnek, de kizárólagosan az érdekünkben végeznek tevékenységet. Ilyen szolgáltatást nyújtó cégeket például megbízhatunk azzal, hogy Önnek promóciós anyagokat küldjenek, vagy nyereményjátékokat bonyolítsanak le. A Dajar Kft. minden cégtől és külsős szolgáltatóitól elvárja, hogy a személyes adatait az elvárásainknak, valamint a Szabályzatnak, továbbá az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályoknak megfelelően tárolja.

Más esetben nem adunk tovább személyes adatot harmadik személyeknek az Ön hozzájárulása nélkül, továbbá nem értékesítünk vagy adunk kölcsön adatot. Azonban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kiadjunk információt Önről, amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket vagy jogosan fellépő hivatali vagy rendvédelmi szervek megkeresése esetén.

 

 


6. A honlap látogatásakor automatikusan mentett információk/cookie-k használata

A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol.

Cookies
Annak érdekében, hogy honlapunk használatát elősegítsük cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol és amelyek szükségesek a honlapunk használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, miként használják a honlapunkat és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapunkon megnéztek-e már. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk Ön korábban ellátogatott-e már a honalapunkra vagy Ön egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni kérjük állítsa úgy be az internet böngészőjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezéről és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A honlapunkra történő látogatás során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Dajar Kft. a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

Regisztrált felhasználóként Önnek lehetősége van a honlapunkra a regisztrációs adataival való bejelentkezésre. Erre is cookie-kat használunk annak érdekében, hogy Önt mint regisztrált felhasználót azonosítsuk amikor 28 napon belül meglátogatja a honlapunkat és ezáltal elősegítse, hogy addig bejelentkezve maradjon. A regisztrációban megadott személyes adatainak módosítását, illetve a regisztráció törlését a belépést követően a profilján keresztül végezheti el. 

Online reklámra használt cookie-k
Fenntartjuk a jogot az olyan információ felhasználására is, melyet cookie-k használatával nyertünk a honlapounk látogatói tevékenységének anonim elemzése révén. Ennek alapján saját honlapunk, saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni Önnek. Úgy gondoljuk, hogy Önnek, mint felhasználónak ez hasznos, mert olyan hirdetéseket mutatunk, amelyekről a felhasználói magatartása alapján okunk van feltételezni, hogy érdekelik Önt, ezért kevesebb véletlenszerű hirdetéssel, kevésbé érdeklő tartalommal fog találkozni.

Így tudja meggátolni a merevlemezén a cookie-k tárolását és/vagy tudja törölni őket 
Beállíthatja a böngészőjét oly módon, mely általánosságban meggátolja a cookie-k mentését a számítógépére, és/vagy minden alkalommal felteszi a kérdést, hogy hozzájárul-e a cookie-k használatához. Ezenkívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat. Ezeknek a funkcióknak a működését részletesen megismerheti böngészője "Segítség" menüpontjában. Leírással és képekkel ellátott magyarázatot talál a Firefox, a Microsoft Internet Explorer és a Google Chrome böngészőkre vonatkozóan a következő módon:

 


Microsoft Internet Explorer 9 (Windows 7 operációs rendszer)

klikkeljen a Beállítások ikonra (fent jobb oldal)
klikkeljen az Internet Opciók-ra
klikkeljen az Adatvédelemre majd válassza ki az opciókat
klikkeljen az Alkalmazásra, majd az OK-ra a kedvenc beállítások mentéséhez
Google Chrome

klikkeljen a kulcs ikonra és válassza ki a listából az Opciókat
klikkeljen a „Speciális beállítások” lapra
klikkeljen a tartalomra vonatkozó Beállításokra az Adatvédelem részlegből.
válassza ki a kívánt beállításokat
klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja
Safari

válassza ki a Beállításokat
klikkeljen az adatvédelmi panelre
válassza ki a kívánt beállításokat
klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja
Mozilla Firefox

válassza ki a fő táblázatból az Eszközöket, majd az Opciókat
klikkeljen az Adatvédelemre
válassza ki a kívánt beállításokat
klikkeljen az OK-ra ahhoz, hogy bezárja

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k általános kikapcsolása korlátozhatja weboldalunk használhatóságát.

Általunk használt cookie-k
Google Analytics
Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat használ, vagyis olyan szöveges fájlokat, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Azokat az információkat, melyeket a cookie-k hoznak létre a weboldal használatáról (beleértve az Ön anonimizált IP címét is), a Google az USA-ban található szerverekre továbbítja, illetve azokon tárolja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunkon a Google Analytics szolgáltatást kibővítettük a “gat._anonymizeIp();” kóddal, ami biztosítja az IP-címek anonim rögzítését (az úgynevezett IP-maszkolást). A honlapunkon használt IP-maszkolás következtében az Ön IP-címét a Google lerövidíti az EU és az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak területén. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a teljes IP- cím az USA-ban található Google szerverekre kerül továbbításra, és a lerövidítés ott történik. 

A Google ezen információkat honlapunk használatának kiértékelésére használja, valamint arra, hogy jelentéseket készítsen a honlapunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői számára. A Google Analytics használata során rögzített IP cím nem kerül összevonásra a Google által rögzített más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát: lásd a fenti 7c) bekezdést. Ezenkívül a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével Ön megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és felhasználja a weboldal látogatásával kapcsolatos adatokat, melyeket a cookie-k generálnak. A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információt a http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en és http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ érheti el.

Google AdWords
Ez a honlap Google AdWords-öt használ, ami a Google egy elemző és beszélgetés követő szolgáltatása, ami a Google AdWords része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít az AdWords eltárol egy beszélgetés követő cookie-t („beszélgetés cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 30 nap után és nem teszik lehetővé az Ön egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a honlapunkon akkor, mi és a Google felismerjük, hogy rákattintott a reklámra és át lett irányítva erre az oldalra.

A beszélgetés cookie-k által megszerzett információknak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére, akik a beszélgetés követést alkalmazzák. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk a felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg és ellátogattak az oldalra a beszélgetés követő jelzéssel.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.

A Google remarketing funkciójával elérhetjük azon felhasználókat akik már ellátogattak a honlapunkra. Például reklámokat tudunk megjeleníteni azon célcsoportunknak, akik már érdeklődésüket fejezték ki a termékeink és a szolgáltatásaink iránt. Továbbá a Google reklám hálózatában („hálózat”) lévő honlapokon az utolsó 30 napban tanúsított felhasználói szokások alapján és a szövegérteleméhez kapcsolódó keresőmotor segítségével az AdWords meghatározza milyen közös érdeklődésen osztoznak a honlapunkra látogatók. Ezen információk alapján az AdWords új potenciális vásárlókat keres marketing célból, akiknek az érdeklődése és a karaktere hasonló a honlapunkat meglátogató felhasználókéval. A célcsoport specifikus remarketinget a Google Analytics és Google DoubleClick cookie-k segítségével történik.

További információért a Google AdWords-szel kapcsolatos felhasználási feltételekről és az adatvédelemről kérjük látogasson el ide: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

Google DoubleClick
A honlapon Google DoubleClick funkciót használunk annak érdekében, hogy értékeljük a honlap használatát és lehetővé tegyük számunkra, a Google és más a DoubleClick-kel együttműködő hirdetők részére, hogy Önnek releváns felhasználóhoz kapcsolódó reklámot mutassunk be.

Ebből a célból egy cookie-t telepítünk a számítógépének a merevlemezére. Ezen cookie segítségével az Ön böngészőjéhez hozzárendelünk egy anonim azonosító számot, valamint a böngészőjében bemutatott hirdetésről információt, amihez hozzáférünk és azt gyűjtjük. Azon információkat, amelyeket a cookie a weblapok használatáról készít általában Google szervereire kerülnek továbbításra és az Amerikai Egyesült Államokban tárolják. Az összegyűjtött információk alapján érdekeltséghez kapcsolódó kategóriákat rendelnek az Ön böngészőjéhez. Ezen kategóriákat használják fel, hogy érdekeltséghez köthető reklámokat jelenítsenek meg.

A böngészőjének a beállításainak az átállításán kívül, Ön véglegesen kikapcsolhatja a DoubleClick cookie-t egy böngésző plug-in segítségével. Ezzel a plug-in-nel az Ön böngészőjének a kikapcsolási beállításait elmentheti még akkor is ha minden cookie-t töröl. A kikapcsoláshoz szükséges böngésző plug-in-t itt találja.

A honlapunk használatával hozzájárul a DoubleClick cookie beillesztéséhez tehát ahhoz, hogy Öntől felhasználási adatokat gyűjtsünk, tároljunk és felhasználjunk a fent leírt célból. Továbbá hozzájárul, hogy az Ön adatait a cookie-ban tovább tároljuk, mint a böngészési periódus és például újra hozzá lehet férni amikor legközelebb honlapokat keres fel. Ön bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását a jövőre nézve azonnali hatállyal a DoubleClick cookie törlésével és annak végleges kikapcsolásával.

4. Facebook 

A Facebook adatkezelési szabályzatáról az alábbi linken tájékozódhat. 

 


7. Közösségi oldalakon való megosztások

Weboldalaink lehetővé teszik a közösségi hálózatok és oldalak (továbbiakban: közösségi oldal) úgynevezett beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a Facebook “Share” és “Share with friends” gombját, amelynek a honlapja www.facebook.com és a Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA működteti. Azonban a facebook.hu magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland felelős. A beépülő modulokon rendszerint fel van tüntetve a Facebook logo. A Facebook beépülő modulokon túlmenően oldalaink a "Google+" (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a "Twitter" (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ) és Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) szolgáltatást is használják.

Adatvédelmi okokból szándékosan úgy döntöttünk, hogy nem használunk direkt közösségi oldal plug-in-eket a honlapunkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével mi magunk határozhatjuk meg mikor és milyen adatot továbbítunk közösségi oldalak üzemeltetőinek. Ezért szinte nincsen automatikus adattovábbítás a közösségi oldalaknak, mint például a Facebook, Google+, Twitter vagy Pinterest ha az oldalunkra látogat. Ha Ön aktívan klikkel a vonatkozó gombra kizárólag akkor létesít kapcsolatot a böngészője a vonatkozó közösségi oldal szervereivel, tehát a vonatkozó gombra való kattintással (például “Pass on”, “Share” or “Share with friends”) Ön hozzájárul, hogy a böngészője kapcsolatot létesítsen a vonatkozó közösségi oldal szerverével és felhasználási adatokat küldjön a vonatkozó közösségi oldal üzemeltetőjének. 

Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről illetve ezek feldolgozásáról és használatáról továbbá az Ön jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magán szféráját védik ezzel kapcsolatosan kérjük nézze meg az adatvédelmi tájékoztatóját a vonatkozó közösségi oldalnak, a Facebook-é itt http://www.facebook.com/about/privacy/ és itt http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 érhető el. A “Google+” és a “Twitter” által használt adatokról információt itt http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és itt http://twitter.com/privacy, és a Pinterest-tel kapcsolatosan itt http://about.pinterest.com/privacy/http://about.pinterest.com/privacy/.

 

 


8. A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban úgy mint személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, visszavonás, zárolás és törlés 

Dajar Kft. az Ön kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az ugyfelszolgalat@dajar.hu e-mail címen és postai úton a következő levelezési címen: 1106 Budapest, Jászberényi út 45., mindkét esetben a saját levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. 

Ön jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az ugyfelszolgalat@dajar.hu e-mail címen és postai úton a következő címen: 1106 Budapest, Jászberényi út 45., mindkét esetben a saját levelezési cím megadásával. A Dajar Kft. a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Ön a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a Hírlevél leiratkozással, az ugyfelszolgalat@dajar.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1106 Budapest, Jászberényi út 45. ingyenesen, indokolás nélkül, a saját levelezési cím megadásával. A Dajar Kft. a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

Törlés helyett a Dajar Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Dajar Kft. az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén a Dajar Kft. tájékoztatja a Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Dajar Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
a törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Dajar Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön a Dajar Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha a Dajar Kft. a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

 


9. Adatvédelem

Olyan technikákat és szervezeti intézkedéseket tettünk, amelyek védik az ön adatait azoknak az elvesztésétől, módosításától vagy harmadik személyek általi hozzáféréstől. Az általunk használt eljárásokat rendszeresen fejlesztjük, hogy megfeleljen a technológia fejlődésének. 

A Dajar Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

A Dajar Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa őket nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. 

A Dajar Kft. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Dajar Kft. az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Dajar Kft. megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes és banki adatainak a honlapunkon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a Dajar Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a Dajar Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért illetve Önnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 

 


10. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 1106 Budapest, Jászberényi út 45. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
           Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 Honlap: http://www.naih.hu

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

bíróságnál.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

 


11. Frissítések és módosítások

A Szabályzatot módosíthatjuk, vagy annak részeit frissíthetjük az Ön előzetes tájékoztatása nélkül. Kérjük mindig ellenőrizze a Szabályzatot a honlap használata előtt, annak érdekében hogy tájékozódjon annak legfrissebb állapotáról ha módosítás vagy frissítés történt

A szabályzat legutolsó változata: 2018. november 13.